Provozní řád kempu

Provozní řád kempu

Provozní řád kempu "Na Tajchu"

Identifikační údaje:

Kemp Na Tajchu

IČO: OO 259 632

Provozovatel: Obec Šindelová 

Odpovědná osoba: Jaroslav Benda, starosta obce

Kemp se nachází u rybníka Tajch v obci Šindelová. 

Ke kempování obec nabízí využití pozemků č.499/4, 496/1 kat. úz. Šindelová a 1270/6, 1270/4 kat. úz. Krásná Lípa. Každý návštěvník se u správce zapíše, bude mu vydáno evidenční číslo a přiděleno místo pro rozložení stanu a určeno místo pro rozdělávání ohně v případě potřeby. Evidenční číslo musí mít každý návštěvník umístěné na jasně viditelném místě pro případ kontroly. V recepci je možné si objednat čerstvé pečivo na následující den. Objednávku je nutno nahlásit recepčnímu max. do 16.00 hod. 

2. kategorie zařízení (dle S43 vyhl.č.268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby) krátkodobé ubytování rozsah poskytovaných služeb: stanování, autokaravany provoz - sezónní kapacita zařízení - 150 lidí

II. Zásady předcházení vzniku přenosných a jiných onemocnění

l. dezinfekce v zařízení:

 • koupelna a WC se denně dezinfikují, v případě nutnosti častěji. Dezinfekce se provádí po mechanické očistě vhodnými dezinfekčními prostředky s virucidním úč. dle návodu uvedeném na obalu přípravku (uvést konkrétní dezinfekční prostředek např. SAVO, DESAM GK, SANYTOL • . - obchodní název, event. účinná složka). Při kontaminaci ploch biologickým materiálem (krev, stolice) se potřísněné místo nejprve dekontaminuje mulem namočeným v dez. prostředku s virucidním účinkem (uvést název dez.prostř.s virucidním úč.např. SAVO, Chloramin T aj.) a poté se provede běžný úklid. Ředění roztoku se provádí vždy před použitím pomocí odměrky.
 • při práci je povinnost používat ochranné pomůcky a dodržovat zásady ochrany zdraví. Při úklidu kontaminovaných ploch a zařízení biol. materiálem se použijí jednorázové gum. rukavice, event. rouška.
 • dezinfekční prostředky a pomůcky jsou uloženy v odděleném prostoru v budově recepce, v originálních obalech.

111. Úklid

l. denní úklid, příp.ihned po znečištění - mytí podlah a hladkých povrchů, vyprazdňování, očista a dezinfekce odpadkových košů;

 • Hygienická zařízení se uklízejí za použití desinfekčních prostředků s virucidním účinkem minimálně denně. Dle potřeby se doplňují hygienické potřeby.
 • veškeré úklidové pomůcky jsou uloženy u správce kempu.
 • při kontaminaci ploch biologickým materiálem je potřísněné místo nejprve dekontaminováno překrytím mulem nebo papírovou vatou s dezinf. prostředkem s virucidním účinkem a poté proveden úklid.
 • za správnost odpovídá vždy starosta obce

IV. Další nezbytné údaje

 • Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany a karavany v areálu kempu, jejímž provozovatelem je Obec Šindelová, Šindelová 117, 357 06, okres Sokolov.
 • Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu kempu. Každá osoba, která poruší Provozní řád kempu, bude z areálu kempu vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po této osobě vymáhána minimální částka 500, - Kč nebo dle skutečné výše.
 • Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování nebo vstupem hostů do restaurace areálu kempu, vzniká povinnost dodržování tohoto Provozního řádu.
 • V prostoru kempu se může ubytovat pouze host (občan), který se řádně přihlásí na recepci umístěné u sociálních zařízení. Při vjezdu do areálu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování podle ceníku. Každý ubytovaný ve stanu nebo karavanu obdrží evidenční číslo, které viditelně připevní z důvodu stálé kontroly.
 • Užívání kempu je povoleno pouze hostům-občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekční nebo jinou parazitární nemocí a nebyla jim nařízena karanténa.
 • Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je ubytování zajišťováno od 14. 00 hod. Hosti jsou povinni opustit ubytovací jednotku nebo prostor pro stany a karavany nejpozději v den skončení pobytu do 10 hodin. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je povinen ubytovateli uhradit ubytování i na tento den. Hosti, kteří se ubytují před 6. hodinou ranní, jsou povinni uhradit cenu ubytování za celou noc. Hosti platí za ubytování předem.
 • Správce přiděluje hostům-návštěvníkům prostor pro stanování nebo stání karavanu podle objednávky nebo dohody.
 • Při odjezdu z areálu a zpětném návratu se host prokáže přidělenou kartou s platným ubytovacím průkazem.
 • Při ukončení pobytu musí host po sobě uvést ubytovací místo do původního stavu a předat správci kempu evidenční číslo. Ten zároveň zkontroluje jeho stav.
 • Ubytovaní v kempu jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany a parkovat vozidla mohou pouze v prostorech k tomu vyčleněných.
 • Hosté jsou povinni odkládat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Odpady není dovoleno v areálu kempu nikam ukládat, zakopávat či pálit na ohni nebo odhazovat po okolí.
 • Mytí nádobí je povoleno pouze ve venkovních dřezech u umývárny.
 • Hosté jsou povinni dodržovat zásady slušného chování v kempu a dodržovat protipožární vyhlášku kempu.
 • Host má právo používat veškeré zařízení a služeb kempu.
 • V době od 22. 00 hod do 7. 00 hod je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních a společenských akcí je možné se po dohodě se správcem kempu změnit dobu nočního klidu od 24. 00 do 7. 00 hod.
 • Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu, je v celém kempu zakázáno.
 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez dozoru dospělých v prostorách ubytovatele.
 • Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem kempu.
 • Jízda motorovými vozidly, příp. i jízdními koly je dovolena jen pro příjezd a odjezd a to po vyhrazených cestách. Nejvyšší povolená rychlost v celém areálu kempu je 20 km/hod.
 • Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu přísně zakázána.
 • Parkování aut určuje správce kempu.
 • Za škody způsobené na majetku provozovatele kempu odpovídá host podle obecně závazných předpisů. V případě škody host uhradí náklady nutné pro uvedení do původního stavu.
 • Pro psy a jiná zvířata platí zákaz jejich volného pobíhaní a venčení v kempu. Venčení psů je dovoleno v lese za kempem. Každý majitel je povinen udržovat pořádek po svém zvířeti.
 • Za věci volně odložené, peníze, osobní doklady a jiné cenné věci provozovatel kempu neručí.
 • Definitivní odjezd z kempu ohlásí návštěvník u správce, zde odevzdá evidenční číslo, případně místo po stanování.
 • Za dodržení provozního řádu zodpovídá správce kempu.

Hlavní zásady pro chování hostů v kempu

 • Žádáme všechny hosty, aby se chovali ukázněně a ohleduplně k ostatním hostům v kempu a dodržovali Provozní řád i pokyny správce kempu.
 • Rodiče kontrolujte své děti, kemp je u rybníka, děti mohou spadnout do rybníka nebo se zranit mimo areál kempu, zajistěte jejich bezpečnost stálým dohledem! !
 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez dozoru dospělých v prostorách ubytovatele.
 • Dbejte na čistotu, pořádek, ohleduplné jednání a chování k ostatním návštěvníkům.
 • Neničte zařízení kempu a zařízení ubytovacích jednotek, šetřete vodou, elektrikou a neodhazujte odpadky mimo odpadkové nádoby.
 • Zachovávejte noční klid v době od 22h do 7h.
 • V kempuje omezen noční provoz vozidel a motocyklů, pokud někdo bude cestovat v noci mimo kemp, musí s vozidlem zaparkovat na parkovišti kempu!
 • Hlídejte si své věci, cenné věci si uschovejte u správce, nebo si je zamykejte, za odložené věci v kempu provozovatel neručí.
 • V kempu jsou psi vítání, ale majitelé musí zamezit jejich volnému pobíhání a obtěžování ostatních hostů! Venčení psů v areálu je přísně zakázáno s ohledem na hosty a děti, psy venčete mimo areál.
 • Během dne neobtěžujte ostatní hosty kempu křikem, hlučným zpěvem a nadměrným hlukem rozhlasu nebo jiným projevem. Pro provozování her je v kempu vyhrazeno vhodné místo.
 • Jízda motorovými vozidly, příp. i jízdními koly je dovolena jen pro příjezd a odjezd a to po vyhrazených cestách. Nejvyšší povolená rychlost v celém areálu kempu je 20 km/hod. Noční jízdy vozidel po kempu jsou zakázány!
 • Podržujte požární bezpečnost, nerozdělávejte oheň mimo určená ohniště, oheň kontrolujte a potom uhaste!
 • Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu, je v celém kempu zakázáno.
 • Mytí nádobí je povoleno pouze na místech k tomu určených.
 • Za dodržení provozního řádu zodpovídá správce kempu.

Tento Provozní řád kempu platí od 1. 7. 2016 - Jaroslav Benda - starosta obce (provozovatel kempu - mob. 725 052 458 nebo Pavlína Kubincová - místostarostka obce - mob. 602 614 611).

Datum: 31.5.2016

Obec Šindelová

IC: 00259632